VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ČLENSTVÍ V JUDO ELITE PRAHA Z.S. 

 1. Účelem těchto Všeobecných podmínek členství (dále také „VPČ“) je upravit práva a povinnosti plynoucí z členství v organizaci mezi členem (dítětem), zákonným zástupcem dítěte na straně jedné a zapsaným spolkem Judo ELITE Praha. (dále také „JUEL“)  IČ: 08295701 na straně druhé.
 2. Odesláním přihlášky zákonný zástupce potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat, zároveň potvrzuje, že s jejich obsahem přiměřeně seznámil přihlášené dítě.
 3. Členství v JUEL vzniká odesláním přihlášky spolu s uhrazením členských příspěvků za předem stanovené období.
 4. Zákonný zástupce také vyslovuje svůj souhlas s případným přihlášením svého dítěte do Českého svazu juda o.s., IČ: 005 37 560. Členství v Českém svazu juda je nutné pro případnou účast člena na oficiálních turnajích a pro zapisování výkonnostního stupně (pásku).
 5. Členský příspěvek na pololetí se platí předem, nejpozději do 14-ti dnů od první lekce. 
 6. Vrácení části členských příspěvků je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci na základě předložení lékařské zprávy.
 7. Pokud trenér v průběhu celého roku zruší nějakou lekci, bude stanovena náhradní lekce nebo bude vrácena poměrná část příspěvků. 
 8. V případě absence člena na lekci nevzniká nárok na vrácení peněz. Pokud je to v daném působišti možné, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem.
 9. V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, zákonný zástupce bude vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu či sms zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, může toto jednání vést k vyloučení dítěte z tréninku.
 10. Členské příspěvky v JUEL nezahrnují úrazové pojištění.
 11. Na všem ostatním se dá vždy přátelsky dohodnout s trenérem.

Zpracování a evidence osobních údajů v souvislosti s GDPR: 

1. Zákonný zástupce dítěte odesláním přihlášky dává souhlas ke shromáždění a zpracování osobních údajů dítěte v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, telefon, email, pro účely členství v JUEL a případného využití pro komunikaci mezi JUEL a zákonným zástupcem, a to po celou dobu trvání členství a následně po dobu 2 let. Výše uvedený souhlas je možné po ukončení členství dítěte v JUEL kdykoliv předčasně odvolat emailovým oznámením doručeným na adresu info@judoelite.cz.

2. Zpracování osobních údajů bude probíhat v elektronické formě a zpracovatelem bude Judo ELITE Praha, z.s., IČ: 08295701 a v případě, že se dítě bude účastnit oficiálních turnajů, také Český svaz juda o.s., IČ: 005 37 560.

3. Zákonný zástupce uděluje souhlas se zanesením výše specifikovaných osobních údajů do Centrální evidence Českého svazu juda a s případným poskytnutím osobních údajů České unii sportu (dále „ČUS“) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) v souladu se směrnicemi ČUS a MŠMT pro případnou žádost o finanční či jinou podporu.

4. Zákonný zástupce dítěte se může kdykoliv informovat o rozsahu a způsobu zpracování svých osobních údajů, stejně jako může žádat o opravu nebo odstranění nesprávných údajů.

5. Zákonný zástupce uděluje souhlas s příležitostným pořizováním fotografií dítěte v průběhu tréninků a turnajů a jejich případným uveřejněním v rámci oficiální internetové prezentace JUEL (facebook, web, instagram).

Zdravotní způsobilost:

Zákonný zástupce potvrzuje odesláním přihlášky, že jím přihlašované dítě nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a zavazuje se JUEL bezodkladně informovat v případě, že dojde ke změně.

Přítomnost rodičů na tréninku:

Zákonný zástupce bere na vědomí, že z důvodu prevence narušování tréninku nemají rodiče povolen vstup do tělocvičny s výjimkou ukázkových hodin. Rodiče budou mít povolen vstup do tělocvičny jen výjimečně (při strachu dítěte z nového prostředí, po dlouhé absenci, atd. ) po předchozí domluvě s trenérem.

Vyloučení dítěte z tréninku:

 1. Trenér má právo vyloučit dítě z tréninku (neplatí pro MINI judo), pokud nedodržuje pokyny trenéra, nebo jiným způsobem narušuje průběh tréninku. (narušující dítě bude odvedeno zpět do družiny, do školního klubu nebo domů (platí pouze pro starší věk)).
 2. Nezvladatelné děti v MINI judu budou při tréninku vykázány k sezení v koutě. Při opakovaném neřešitelném narušování hodiny budou děti po domluvě s učitelem a s rodičem požádány o odložení kurzu na další rok. Ze strany trenéra bude vždy podáno vysvětlení proč je dítěti doporučený odklad s tréninkem.
 3. V krajních případech opakovaného narušování jednotlivých tréninků má právo předseda JUEL člena vyloučit nadobro.
 4. Trenér má právo neumožnit trénink jedinci, který nesplňuje základní hygienické předpoklady (špinavé ruce, dlouhé nehty, atd.)